EESZT   telefonszám: +3628430655 térkép email: titkarsag@tormay.hu

Közérdekű információk

Ezen az oldalon a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az
elektronikus információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait vettük figyelembe.
A törvény rendelkezéseiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon.

Egységes Közadatkereső Rendszer

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése:
Belváros- Lipótváros Egészségügyi Szolgálat
Székhelye: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 14-16.
Postacíme (postafiók szerinti címe, ha van): 1364 Budapest, Pf. 194.
Telefonszáma (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal): (06-1) 428 8112
Központi elektronikus levélcíme: info@blesz.hu
A honlap URL-je: www.blesz.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): Ügyfélszolgálat nincs
Az ügyfélszolgálati vezető neve: Nincs
Az ügyfélfogadás rendje: Nincs

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
6. b. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
7. kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újra-hasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

25. A közadatok újra-hasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

III. Gazdálkodási adatok

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Intézetünk vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ!

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

IV. Adatvédelem

1. Adatvédelmi és Adatbiztonsági tájékoztató
2. EESZT ügyfélkapu
3. GDPR tájékoztató

Adó 1%

Tisztelt Pácienseink!

Ha Önök elégedettek az Intézetben történt ellátásukkal, kérjük, támogassák adójuk 1%- ával a Belváros-Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítványt, hogy még színvonalasabb egészségügyi ellátást tudjunk biztosítani pácienseink számára.

Adószámunk: 18102107-1-41

Köszönettel:

Belváros-Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítvány